Spoločnosť B2B Group s.r.o. prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, tel.čísla, e-mailovú adresu a pod) v tomto formulári sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu firmy B2B Group s.r.o. a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe alebo ináč zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

Pri nakladaní s osobnými dátami sa B2B Group s.r.o. zaväzujú riadiť Zákonom č. 428/2002 Zb., o ochrane osobných údajov.

Klient vyplnením a odoslaním formulára dáva súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov firmou B2B Group s.r.o.